Едно от законовите изисквания по българското право за влизане в страната на чужденец, който не е гражданин на ЕС е да притежава виза.

Видове визи в Република България

 • Виза тип А  (за летищен транзит);
 • Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване);
 • Виза тип D (за дългосрочно пребиваване).

Настоящата статия има за цел запознаване с общите документи, които са необходими за получаване на виза тип D.

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни може да бъде издадена на чужденец, който желае да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

Най-често в практика ни, съдействаме на клиентите си за получаване на виза за дългосрочно пребиваване в Република България след като получат Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/, разрешение от Министерството на правосъдието за упражняване на дейност с нестопанска цел, в случай, че имат сключен брак с български гражданин, в случай, че са родители на български гражданин или имат учредено търговско представителство в Република България.

Без значение какви са обстоятелствата въз основа на които отговаряте на условията за получаване на виза тип “Д”, към заявлението си, следва да приложите следните документи, а именно:

 1. фотокопие от първата страница на документа за задгранично пътуване;
 2. фотокопие на последните българска и шенгенска визи или визи за Великобритания и САЩ, ако такива има;
 3. цветна снимка 3,5 см х 4,5 см на светъл фон (същото важи и за дете, вписано в паспорта)- лицето на снимката следва да бъде ясно, голямо и само в анфас и да заема 70-80% от снимка; очите не трябва да бъдат червени; не се приемат: снимки с очила със затъмнени стъкла; снимки, направени непрофесионално или снимки изрязани от любителски снимки;
 4. медицинска застраховка, валидна за страните-членки на ЕС за целия срок на пътуването, покриваща всички разходи по репатриране и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване, посочен във визата. Застрахователната сумата трябва да бъде не по-малка от 30 хиляди евро;
 5. билети (оригинал и копие) или потвърждение за резервация на билети или финансови средства;
 6. копие от техническия паспорт на автомобила, с който се пътува;
 7. За непълнолетните деца, пътуващи без родители или попечители, допълнително се прилагат и :
  • копие от акта за раждане;
  • оригинал и фотокопие от нотариално заверено пълномощно от двамата родители/настойници или от единия родител/настойник, че дават право детето да пътува зад граница, ако не придружават непълнолетното дете.

Документите се заверяват и легализират по съответния ред. За процедурата по превод и легализация – http://posolstvo.eu/faq/apostille.html .

Kой е освободен от задължението за предоставяне доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт?

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария.
 • Лицата, кандидатстващи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване с цел събиране на семейства, във връзка с предоставен статут на бежанец или убежище в Република България – въз основа на писмено решение от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Кой е освободен от задължението да представят застрахователна полица?

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария.
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти.
 • Моряците, които отговарят на критериите по Конвенция № 108 на Международната организация по труда, когато подават заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване на границата.
 • Лица, за които предвид общественото им или служебно положение, може да се приеме, че са застраховани или сами могат да поемат възникнали разходи от непредвидени обстоятелства.

Кой е освободен от такси за обработка на заявлението за виза?

 • Чуждите граждани, които към датата на подаване на заявление за издаване на виза нямат навършена 6-годишна възраст.
 • Членове на семейства на български граждани и на граждани на ЕС.

Ситизеншип енд Инвестмънтс ООД е консултантско дружество, специализирано в сферата на миграционните услуги. Нашият екип от специалисти оказват цялостно съдействие в процедурата за получаване на виза тип “Д”. За повече информация, моля да се свържете с нас на телефон 02/4260393 или по имейл info@bglaw.eu

1 Comment

 1. Здравейте имам въпрос относно сключване на брак между български гражданин и Непалка в България.Искам да помоля за най-подробна,обстойна и пълна информация за АБСЛОЛЮТНО ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ,която трябва да попълнем за да сключим граждански брак в БЪЛГАРИЯ.Гореспоменатата двойка се познават от над 5 години в Малта(Ще бъде доказан със снимков материал,свидетели и еднаква адресна регистрация и работещи в Малта) .Българинът никога не се е женил преди,а Непалката е с развод и съответния документ посочващ го.Очаквам вашия отговор,благодаря за отделеното време.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *