Българското законодателство допуска гражданин на Трета държава (държава извън Европейския съюз) да полага труд в България

Съгласно българското законодателство гражданин на Трета държава може да работи на територията на Република България, след като получи Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/.

Какво е ЕРПР и кой го издава

ЕРПР се издава от Министерството на вътрешните работи на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване на територията на Република България, с цел работа. Достъпът до пазара на труда се разрешава само за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство. Тази процедура не се прилага за граждани на трети държави, които са командировани, получили разрешение за сезонен работник/извършване на свободна практика, приети като научни работници за целите на научноизследователски проект или получили разрешение тип “Синя карта на ЕС”.

I. Процедура по получаване на ЕРПР

Процедурата за получаване на ЕРПР започва без или със проучване на пазара /пазарен тест/, в зависимост от професията, която възнамерява да упражнява гражданина на Третата държава.

1. Пазарен тест

  • Процедура без провеждане на “пазарен тест” – може да се проведе само за изчерпателно изброени в закона случаи, а те са: чужденци, чиято заетост на територията на страната произтича от изпълнение на международни договори, по които Република България е страна;Гост- преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища;Артисти-изпълнители по смисъла на чл. 74 от Закона за авторското право и сродните му права;Спортисти и треньори в спортни клубове при потвърден от българските национални спортни федерации и съюзи интерес от наемането им поради висока степен на професионални умения.
  • Във всички останали случаи се извършва Процедура с провеждане на “пазарен тест”с него следва да се докаже, че работодателят активно е търсил, и въпреки това не е успял да наеме на свободното работно място по трудово правоотношение български граждани или чужденци с приравнени на техните права с исканата професия, специалност и/или квалификация, включително няма възможност за своевременното обучение на нужните на работодателя кадри за определен период /не по-малък от 15 дни и не по-голям от 3 месеца/ непосредствено преди подаване на заявлението.       

2. Изготвяне на заявление

Без значение дали процедурата стартира без или със “пазарен тест” следва да се изготви заявление, като към него следва да се приложат необходимите документи, според вида на процедурата, в това число:

  • Обосновка на искането – в него се прави анализ на базата на проведеното пазарно проучване (в случай, че се провежда процедура с “пазарен тест”);
  • Документи, с който да се удостовери, че в предходните 12 месеца общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава 20 на сто (в случай, че се процежда процедура с “пазарен тест);
  • Документ, видно от който предлаганите условия на труд и заплащане на чужденците не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
  • Документи, удостоверяващи специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност, легализирани по съответния ред. За процедурата по превод и легализация – http://posolstvo.eu/faq/apostille.html;
  • Други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими (напр. лиценз);
  • Трудов договор и длъжностна характеристика в копие или копие от допълнителното споразумение към трудовия договор.

3. Подаване на заявлението

Заявлението с приложените документите се подават от работодателя в Дирекция „Бюро по труда”. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взема решение за предоставяне на разрешението  в 20-дневен срок от подаване на заявлението, като уведомява писмено вносителя. След като вземе решение, той уведомява органите на Министерството на външните работи и Държавна агенция “Национална сигурност”.                  

За издаване или продължаване срока на разрешение за достъп до пазара на труда на работник-гражданин на трета държава, работодател внася такса в размер 100 лв. Разрешението на АЗ се предоставя за срок до 1 година.  Работодателят има ангажимент да информира чужденеца с копие от решението на АЗ за достъп до пазара на труда.

4. Подаване на документи за виза тип “Д”

Чужденецът следва да подаде в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България съответните документи за получаване на виза тип “D”.    

II. Кога може да започнете работа?

Чужденецът е задължен след влизане на територията на Република България с виза тип “D” или получаване на решението на АЗ /при продължение на заетостта/ да подаде документи за издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа” пред органите за контрол на чужденците. Без получаване на решение от МВР той няма право да започва работа при работодателя си. За започване на работа чужденецът следва да е получил документа /карта пластика/, като сроковете за неговото издаване са съобразно заявения вид услуга.  В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на ИА „Главна инспекция по труда”.

Ситизеншип енд Инвестмънтс ООД е дружество, специализирано в областта на миграционните услуги, с богат практически опит. За повече информация, моля да се свържете с нас на телефон 02/4260393 или по имейл info@bglaw.eu.

                                                               

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *