В случай, че чужденец иска да влезе в страната ни за срок до 90 дни, същият може да кандидатства за виза тип “С”.

Заявлението за издаване на виза тип “С” следва да се подаде в българското посолство в страната по произход на чужденеца. Компетентният орган, който следва да се произнесе по заявлението е консулът или упълномощено от него лице.

Към заявлението се прилагат: покана – декларация от лице, което се намира в България, в Декларацията то следва да декларирала, че може да осигури издръжка и жилище на заявителя за срок от 90 дни. Задължително се сочи и адресът, където ще се приеме чуждият гражданин. Към следва да се приложи още застраховка при пътуване (асистанс) – травълър, както и резервация за самолетни билети в двете посоки.

В практиката ни обаче, често се сблъскваме с откази за издаване на Виза тип “С”. В тези случаи следва да знаете, че може да обжалвате отказа, тъй като той има характер на индивидуален административен акт. Жалбата следва да се подаде чрез административния орган издал оспорения акт, до Съда, в 14-дневен срок от връчването му на чужденеца.

Най-чести пороци на отказите за издаване на виза тип “С”, с които сме се сблъсквали в практиката ни са:

1. Липса на мотиви

Мотивите имат за цел да разкрият волята на административния орган, както и обстоятелствата, които са го мотивирали да постанови акт с определено съдържание. Мотивите подпомагат жалбоподателя, да може да организира своята защита, като подпомагат и проверката, която се извършва от съда при надлежно сезиране от страна на засегнатото лице. Липсата на мотиви е основание за незаконосъобразност на отказа респ. неговата отмяна.

2. Нарушение на материалния закон

Когато цитираната правна норма в отказа не е приложена правилно.

Имайте предвид, че в случай на обжалване, Съдът не е компетентен да решава въпроса по същество, преписката следва да се изпрати на съответния компетентен административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. В тази връзка Ви съветваме и след отмяна на отказа да използвате услугите на адвокат с богат опит в сферата на миграционното право. Адвокатът ще осигури в най-висока степен интересите Ви, като съдейства на Административният орган и му помогне да възприеме правилно писмените доказателства, които очертават условията на престой и съответно да направи преценка отговарят ли на законовите изисквания.

Ситизеншип енд Инвестмънтс ООД е консултантско дружество, специализирано в сферата на миграционните услуги. Нашият екип от адвокати и специалисти оказват цялостно съдействие в процедурата за получаване на виза тип “С”. За повече информация, моля да се свържете с нас на телефон 02/4260393 или по имейл info@bglaw.eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *