Съгласно българското законодателство Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците –  родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок три години на територията на страната.

Какъв е срокът за разглеждане?

Срок за разглеждане е до 2 месеца, при правна и фактическа сложност и необходимост от предоставяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с 2 месеца.

Какви са необходимите документи?

Необходимите документи са:

1. документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;

2. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;

3. доказателства за осигурено жилище;

4. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;

5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението.

6. декларация за издръжка. В случаите, когато низходящият български гражданин е пълнолетен, се прилагат и документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 144 от Семейния кодекс.

Родител съм на български гражданин, но не съм пребивавал в България повече от три години законно и непрекъснато. Мога ли все пак да кандидатствам за продължително пребиваване?

Съгласно българският закон отговорът е категоричен – НЕ! Българското законодателство е категорично родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок три години на територията на страната.
Въпреки горното обаче, нашият отговор е ДА! Това е така, тъй като е налице достатъчно европейска практика в този смисъл, а същата се ползва с примат пред българското законодателство. В този случай е задължително да ползвате услугите на специалист, който отлично познава европейското законодателство.

За да издаде съответното разрешение решаващия орган следва да съобрази тълкуването на чл. 20 от ДФЕС, дадено в решение на СЕО от 8 март 2011 г. по дело С-34/09 (Ruiz Zambrano): “Член 20 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държава членка, от една страна, да откаже на гражданин на трета държава, който поема издръжката на малките си деца, граждани на Съюза, правото на пребиваване в държавата членка, където последните пребивават и чиито граждани са, и от друга страна, да откаже да предостави на посочения гражданин на трета държава разрешително за работа, тъй като такива решения биха лишили споменатите деца от възможността действително да се ползват от най-съществената част от правата, свързани със статута им на граждани на Съюза.”

Следва  да се изготви разяснение за решаващите органи, което следва да се изготви от специалист в областта.

Подал съм заявление, изминали са повече от четири месеца, какво да правя?

В този случай е възможно да е налице мълчалив отказ. Имайте предвид че отказът, независимо дали е изричен или мълчалив подлежи на обжалване. Съветваме Ви в случай на мълчалив отказ да се обърнете към специалист в областта, който да Ви съдейства при подготвка на жалбата.

Имам изричен отказ, какво да правя?

Както стана ясно от горното, както мълчаливия, така и изричния отказ подлежат на обжалване. При подготовката на жалбата Ви е редно да се обърнете към специалист в областта на миграционното право, който да е добре запознат с Европейското законодателство и практика.

Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна помощ и съдействие при цялостна процедура при кандидатстване за статут на постоянно пребиваващ. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *