Фондацията като правно образувание се урежда от Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В този Закон е уредено учредяването, дейностите и прекратяването на всички фондации в Република България. Фондацията има самостоятелно имущество, което се формира от дарения. Тя може да служи за да се защитават активите на учредителите на фондацията.

1. Ползи от фондацията

 • Възможност учредителите да бъдат чужденци: Законодателството на Република България позволява фондацията да е създадена и от чужденци. В този случай следва да се премине през специална процедура и получаване на съответно разрешение.
 • Защита: Имената на учредителите не са включени в публичните регистри.
 • Защита на активи: След като собствеността се прехвърли на фондацията, законите на Република България няма да позволят, лица, които имат претенции към дареното имущество, да наложат запор върху дареното вече имущество на Фондацията. В същото време дарителите (учрдедителите на фондацията) ще могат да си запазят определени права – напр. да ползват дареното от тях имущество. Фондацията има самостоятелно имущество, с него фондацията отговаря единствено за собствените си задължения (никога не може да отговаря за задължения на учредителите на фондацията).

2.  Какво е необходимо за да се учреди фондация?

Име на фондацията

Фондациите не могат да изберат едно и също име с друго юридическо лице в Република България. Името на фондацията не може да въвежда в заблуждение и не може да противоречи на морала в Република България.

Регистрация

За да се учреди фондация са нужни най-малко трима учредители. Още с учредителния акт могат да бъдат дарени недвижими имоти, вещи или пари на фондацията от нейните учредители. Със същия учредителен акт може да се предвиди учредителите да запазят определени права върху дареното от тях имущество. Фондация започва да съществува лед регистрацията на фондацията в Публичен регистър – Търговски регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел. След учредяването на Фондацията ще може да се сдобиете с Удостоверение за актуално състояние, което да послужи като доказателство за съществуването и активността ѝ.

Учредители

Учредителите са тези, които създават фондацията и даряват средства, недвижими имоти и други активи на фондацията. Съгласно закона учредителите имат право да прехвърлят собствеността върху активите си на фондацията. Единственото изискване е учредителите да са навършили пълнолетие и с това свое действие да не увреждат кредиторите си. След като веднъж имуществото бъде прехвърлено (дарено) на Фондация, последната става единствен негов спобственик.

Съгласно българския закон дареното на фондация не може да е предмет на претенции

Съгласно българското законодателство, няма да може да се анулира прехвърлянето поради каквито и да е претенции. В допълнение, Законодателството на Република България позволява учредителя  да ползва дарените на фондацията недвижими или движими вещи през целия си живот. Последните обаче формално ще бъдат собственост на Фондацията и затова, няма да могат да бъдат предмет на претенции от страна на трето лице.

Учредителен акт на фондацията

Учредителеният акт на фондацията е писмен документ, съдържащ целите на фондацията, управлението, назначаването на заинтересованите страни, приемането на активи, възможността да се осъществява стопанска дейност.

Имущество

Всички активи, прехвърлени на фондацията, ще бъдат държани в съответствие с целите на фондацията. Веднъж прехвърлени, активите ще принадлежат на фондацията, а не на учредителите.

Седалище и адрес на управление

Фондациите трябва да имат седалище на територията на Република България. Всяка промяна на адреса на седалището трябва да бъде вписана в Публичния регистър.

Управителен съвет

Фондациите трябва да назначат съвет, който да управлява и администрира цялото имущество и да изпълнява целите на фондацията. Няма ограничение относно гражданството на членовете на управителния съвет.

Счетоводство

Фондациите трябва да водят счетоводство. Това включва всички покупки и продажби от името на фондацията. Активите и пасивите на фондацията трябва да бъдат ясно отразени в отчетите.

2 Comments

 1. Има вече даже пререгистрирана фондация 175560512-Китайска Медицина Има наследствени права на надвижем имот в Свищов, но от имотния регистър не можели да впишат АНЕКС с който прехвърлям имота, макар и нотариално заверен. Да не би първо да се иска впис ване в Агенцията по Вписванията и едва тогава в имотния регистър то нахождението на имота. Анексът е нотариално заверен за 52 лева.
  Благодаря предварително за отговора

  1. Author

   Здравейте,
   Честно казано не разбираме напълно въпроса ви, Най-добре е да се обадите в офиса ни ако ви е необходима професионална помощ.
   Поздрави,
   Bulgarian-citizenship.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *