Желаещите да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието имат право да получат виза “Д”.

Моля, имайте предвид, че процедурата е сложна и освен услугите на адвокат, който има богат опит в областта, е добре да използвате и услугите на икономист или консултантско дружество, в което работят съответните специалисти.

1. Регистриране на Фондация

Първата стъпка, която Ви съветваме да предприемете е да регистрирате фондация в България. За целта следва да се изготвят необходимите документи (вносна бележка, Декларация по чл. 13 ЗТРРЮЛНЦ, учредителен протокол, спесимен, протокол за безвъзмездно дарение). Фондацията следва да се впише в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел. За изготвяне на цитирани документи ще са нужни:

1. Име на фондацията;
2. Адрес на фондацията;
3. Цели на фондацията;
4. Трима членове на съвета на Фондацията;
5. Трима членове на управителния съвет (може да бъдат лицата по т.4.).

След изготвяне на документите се пристъпва към откриване на набирателна сметка в банка, по която следва да внесете дарение за фондацията Ви .  

Моля, имайте предвид, че процедурата с откриване на банкова сметка може да бъде сложна, вижте и статията ни, публикувана на адрес: http://blog.euroformat.eu/register-bulgarian-company/ , тя е публикуване с цел да се разкрият трудностите във връзка с учредяване на търговско дружество, в случаите, когато чужденец е собственик на капитала му, същите трудности могат да възникнат и при учредяване на фондация, за регистрацията на която отново Ви трябва набирателна сметка, като необходими условие за съществуването ѝ. Изложеното води до необходимостта да използвате услугите на опитен специалист в областта за съдействие.

business

Ние можем да регистрираме фондация или сдружение с пълномощно без да е необходимо клиентите да посещават България за регистрацията. След като фондацията бъде успешно вписана,  следва да съставите подробен план за определяне предмета и целта на фондацията, която преди това учредихме. Същият следва да е изготвен компетентно и аргументирано, тъй като същия е основна предпоставка за получаване на визата.

2. Молба-декларация за извършване на нестопанска дейност

След като сте изпълнили горепосочено за Вас остава да изготвите  молба-декларация до министъра на правосъдието, чрез посолството на РБ в държавата, чиито гражданин иска да получи виза за РБ, като задължителни приложения към нея са:

passport

1. документ, установяващ наличието на финансови средства за постигане целите на дейността (напр. извлечение от банковата Ви сметка);
2. актуално състояние на Фондацията (от Агенцията по вписванията);
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско удостоверение;
5. два броя снимки, размер 3 x 4, пълен фас;
6. изготвения подробен план за дейност.

Документите се заверяват и легализират по съответния ред. За процедурата по превод и легализация – http://posolstvo.eu/faq/apostille.html

След като сте депозирате молба и приложенията към него, в посолството на РБ в чуждата държава, оправомощените лица в институцията следва да изпратят документите в Министерството на правосъдието на Република България, след това министъра на правосъдието се произнася с решение. В практиката ни винаги нашите клиенти са получавали разрешение от министъра на правосъдието.

3. Процедура по получаване на виза тип “Д”

EU

След като получите разрешението, следва да подадете документи за виза “Д” в българското консулство в съответната държава на произход. За целта следва да подадете заявление за виза тип “Д”, към което следва да приложите следните документи:

1. редовен документ за задгранично пътуване;

2. два броя копия от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопия на притежаваните разрешения за пребиваване;

3. две актуални цветни снимки – паспортен формат;

4. оригинали на документи и два броя копия от тях, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване по реда на Закона за чужденците в Република България и на правилника за прилагането му и за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон;

5. застрахователна полица и копие от нея, издадена от застрахователно дружество, имащо лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Европейския съюз, с минимален размер на покритие 30 000 евро, покриваща всички разходи по репатриране и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване, посочен във визата;

6. Заверено копие от разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел;

7. Свидетелство за съдимост.

Документите се заверяват и легализират по съответния ред. За процедурата по превод и легализация – http://posolstvo.eu/faq/apostille.html

logo

Ситизеншип енд Инвестмънтс ООД е дружество, специализирано в сферата на миграционните услуги, с богат практически опит. За повече информация, моля да се свържете с нас на телефон 02/4260393 или по имейл info@bglaw.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *