Правото на убежище се урежда в Конституцията, в Закона за убежището и бежанците и Директива 2004/83 ЕО. Същото може да бъде предоставено само на чужденец. По смисъла на българското законодателство терминът „чужденец” е родово понятие, което обхваща всички категории лица, които нямат българско гражданство. Наред с гарантираната възможност да се ползват от всички общочовешки права и свободи, в Конституцията се съдържат текстове, специално адресирани до чужденците на територията на България. В тези разпоредби се уреждат и основанията за предоставяне на убежище.

eu immigrants

Къде е уредено правото на убежище в Българското законодателство?

Правото на убежище се предвижда в чл. 27 от Конституцията, съгласно който: Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон. Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

Какво представлява правото на убежище, според Европейското законодателство?

Съгласно член 2, б. е) във връзка с член 15 от Директива 2004/83 ЕО субсидиарна закрила или хуманитарен статут се предоставя, когато в страната на произход съществува реална опасност от смъртно наказание или екзекуция, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне или наказание или тежки и лични заплахи срещу живота или личността на цивилно лице, поради безогледно насилие в случай на въоръжен вътрешен или международен конфликт. Сравнението с Закона за убежището и бежанците показва, че българският законодател е предвидил по-широк кръг хуманитарни основания, въз основа на които да се предоставя международна закрила. Минималните стандарти на Директивата намират осезаемо развитие в българското законодателство и чрез неизчерпателното посочване в чл. 9 от Закона за убежището и бежанците на причините от хуманитарен характер, въз основа на които може да се предостави закрила.

Как се предоставя убежище в Република България?

Процедурата по предоставяне на убежище започва с молба, която с адресира до администрацията на президента. Убежище се предоставя с указ на Президента. Съгласно Закона за Държавен вестник, указите за предоставяне на убежище не се отнасят към подлежащите на обнародване актове. С необнародването се гарантира сигурността на лицата с предоставено убежище. Указът за предоставяне на убежище няма белезите на административен акт и не подлежи на контрол за законосъобразност. Възможен е контрол за конституционносъобразност по чл. 149 от Конституцията. Този контрол е възложен на Конституционния съд, като се използват възможностите, предоставени на субектите по чл. 150, ал. 1. Указът влиза в сила в момента на неговото издаване. За него се уведомява лицето, получило убежище.

Може ли да се отмени указ за предоставено убежище? Какви са основанията за това?

Предоставеното убежище може да се отнеме. Следователно, указът за предоставяне може да се отмени с издаването на нов указ.  Основание за това може да бъде поведението на лицето, получило убежище, както и промяна на обстоятелствата, обусловили издаването на указа. Член 18 от Закона за убежището и бежанците предвижда, че президентът може да отнеме убежище, когато прецени, че обстоятелствата за неговото предоставяне са се изменили или са отпаднали. Това правомощие може да се възлага на вицепрезидента.                                                                    

Може ли чужденец, на когото му е предоставено убежище да придобие българско гражданство?

Чужденец с предоставено убежище или международна закрила може да придобие българско гражданство при условията и по реда на Закона за българското гражданство.

Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна помощ и съдействие при кандидатстване за убежище. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *