immigrants

Каква е процедурата по предоставяне на статут на бежанец?

Процедурата по предоставяне статут на бежанец започва с молба до Председателя на Държавната агенция за бежанците за международна закрила. Провежда се интервю. Интервюиращият орган може да приложи ускорена процедура в производството по общия ред. Интервюто следва да бъде отразено в нарочен протокол, прочетен на интервюирания в присъствието на преводач на разбираем за него език. Интервюираният следва изрично се е съгласил с назначаването на преводача, заявявайки, че не съществуват пречки от здравословен или психичен характер, поради които интервюто да не може да бъде проведено в този момент. Председателя на Държавната агенция за бежанците се произнася с решение, което може да се обжалва в 7-дневен срок, считан от връчването на чужденеца.

Какви са причините, които българското право приема като обосноваващи предоставянето статут на бежанец?

Причините, които българският законодател урежда като обосноваващи предоставянето на статут на бежанец и на хуманитарен статут, се сочат в Закона за бежанците и убежището (ЗУБ). Съгласно ЗУБ, статут на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, който поради основателни опасения от преследване, основани на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група, се намира извън държавата си по произход и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея. Наличието и основателността на опасенията, следва да се преценяват с оглед представените в бежанската история на кандидата за закрила данни, като се отчита произходът на преследването, дали последното води до нарушаване на основни права на човека и закрилата, която може да бъде получена от държавата по произход.

Какви са правомощията на решаващия орган?

Правомощията на решаващия орган са да извършва пълна преценка на всички относими факти, декларации или документи, свързани с личното положение на молителя и с държавата му по произход, като при необходимост провежда и допълнителни интервюта и събиране на доказателства.

Имам отказ, какво да правя?

В практиката ни много често виждаме изцяло незаконосъобразни и немотивирани отказа за предоставяне на статут на бежанец. Решаващият орган често възприема доводите на лице, което кандидатства за неправдоподобни. Това е и причината, поради която Ви съветваме, още при започване на процедурата да се обърнете към специалист в областта на бежанското право.

В случай, че не сте направили това и имате постановен отказ, считаме че е от изключително важно да обжалвате същия в 7-дневен срок, като отново поискате съдействие за жалбата. Там следва да се посочат приложимите норми, както в българското, така и в европейското законодателство. В много от случаите Постановилият обжалваното решение орган допуска нарушение на чл. 75, ал.2 от ЗУБ, тъй като не извършва дължимата и адекватна преценка на заявените пред него обстоятелства от търсещия закрила, което в крайна сметка прави необоснован изводът му, че те се явяват не попадащи под обхвата на закона или не са причина за основателно съмнение от преследване.

Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна помощ и съдействие при процедурата по получаване статут на бежанец, както и в случай на постановен отказ. Ако се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата или при постановен отказ за предоставяне на статута, не се колебайте да се обърнете към нас на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *