В практика ни,  по отношение на кандидат за предоставяне на международна закрила, често се сблъскваме с налагане на принудителни административни мерки в производствата по предоставяне на международна закрила. Много често административните органи налагат  мярката временно настаняване в център от затворен тип, на основание чл. 45б, т.1 и т.2 ЗУБ.

На какви основание може да бъде наложена мярката?

Център от затворен тип

Органите обосновават налагането на административната мярка с представянето на противоречиви данни от чужденеца за гражданството и националността му, поради опасност да се укрие или в случай, че поведението на чужденеца може да бъде определено като заплаха за обществения ред, живота и сигурността на настанените чужденци в регистрационно-приемателния център.

Кога може да се приложи цитираната мярка?

Цитираната мярка може да се приложи само в неприключило производство за предоставяне на международна закрила. За да се приложи цитираната мярка следва да е налице невъзможност да се приложи мярката на чл. 45а ЗУБ. Съобразно  чл. 45а от ЗУБ за своевременно разглеждане на молбата за международна закрила или за осигуряване участието на чужденеца, търсещ такава закрила, председателят на Държавната агенция за бежанците или оправомощено от него длъжностно лице, може да разпореди задължително явяване на чужденеца на всеки две седмици по време на производството пред длъжностно лице от агенцията.

Имам наложена мярка? Какво да правя?

Наложената мярка може да бъде обжалвана пред съд. На първо място Ви съветваме да се обърнете към специалист в областта на бежанското право, който ще Ви съдейства с изготвяне на жалба по повод постановената мярка.

Какво означава, че поведението на чужденеца може да бъде определено като заплаха за обществения ред?

В българското законодателство няма легално определение. Повод за такъв извод най-често е оплакване. За да се наложи цитираната мярка обаче, оплакването следва да бъде мотивирано и доказано. Дори и в този случай обаче мярката може да е незаконосъобразна като противоречаща на чл. 8, параграф 1 от Директива 2013/ЗЗ/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, съгласно който преди задържането на кандидата следва да се обсъди възможността за ефективното прилагане на по-леки принудителни алтернативни мерки.

Какво означава сериозна опасност да се укрие по смисъла на закона?

Съгласно пар.1 от ДР на ЗУБ, в т.15, законодателят е определил понятието “сериозна опасност от укриване”, като неизчерпателно е посочил конкретни ситуации и данни, които могат да бъдат взети предвид при тази преценка. В приложимата норма – в чл. 45б, ал.1, т.2 ЗУБ, се изисква да съществува само “опасност от укриване”, без да се преценява степента на опасността. Въпреки това и при приложението на последната разпоредба следва да съществуват обосновани и разумни съмнения, че лицето ще се укрие, което по същността си съставлява “сериозна опасност от укриване”. Съгласно текста на закона последната е налице, когато с оглед на фактическите данни може да се направи обосновано предположение, че чужденецът ще се опита да се укрие. Такива данни може да са налице, когато чужденецът: не може да бъде намерен на разрешения му адрес, напуснал е без разрешение определената му зона или център за настаняване, не се е явил без уважителна причина пред длъжностно лице от Държавната агенция за бежанците в изпълнение на приложена мярка по чл. 45а, нарушил е забраната за влизане в граничната зона, направил е опит да напусне или е напуснал страната, както и други данни.

Настанен съм в център от затворен тип, мога ли да поискам преразглеждане на решението и съответно да бъда преместен в център от отворен тип?

Да, може да искате преразглеждане при наличие на нови данни и обстоятелства, които да налагат необходимостта от промяна на настаняването в център от затворен тип. Съветваме Ви и тук да се възползвате от съдействие в областта на бежанското право. В много от случаите е възможно да се постанови отказ, в тази връзка, имайте предвид че отказът подлежи на обжалване пред съд.

Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, посредством Адвокатска кантора Христо Василев предоставят услугата по правна помощ и съдействие при обжалване на наложена принудителна административна мярка “настаняване в център от затворен тип” на чужденец. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *