Виза Д

Съгласно българското законодателство чужденец, съпруг на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход. За повече информация относно процедурата, вижте статията ни – Сключване на брак между чужденец и български гражданин.

Европейско vs българско законодателство

В случай обаче, че чужденецът се намира на територията на Република България, той би могъл да подаде документи и без предварително да се е снабдил с виза тип “Д”. Основанието за това обаче не е в българското, а в европейското законодателство.

Процедури

Заявлението за предоставяне продължително пребиваване се подава в Дирекция “Миграция” по местоживеене на чужденеца. Освен необходимите документи за предоставяне на продължително пребиваване, според нас, е добре да се напише и придружително писмо до решаващия орган, в което да се посочат европейските текстове въз основа на които се иска пребиваването в страната.

Практически проблеми

В практика ни много често, въпреки разясненията ни, административните органи отказват предоставяне на разрешението, тъй като в българското законодателство такава възможност не е предвидена. Добрата новина обаче е, че отказът подлежи на обжалване. Решаващият съд има компетентността да даде задължителни указания на административния орган по точното приложение на европейското законодателство. Производството пред съда е двуинстанционно. В случай, че административния орган не се съобрази с решението на съда и повторно откаже издаване на статута, Отказът ще бъде нищожен и няма да породи правно действие.

Незаконен отказ и ЗОДОВ

Отказът за предоставяне на статут за пребиваване има характер на индивидуален административен акт. Незаконосъобразността на последния, обявена от Съда е основание за отговорност на Държавата по специалния закон ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. В тази връзка засегнатите лица, могат да се обърнат отново към съда и да искат обезщетение, тъй като неспазването на европейското законодателство, което има предимство пред българското, несъмнено е породило вреди за тях, най-вече неимуществени.

“Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна защита и съдействие при цялостната процедура на продължително пребиваване. В случай, че се нуждаете от съдействие, не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu и на телефон: 02/4260393 и екипът ни ще се свърже с Вас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *