Един от начините да получите българско продължително пребиване е да регистрирате Търговско представителство (ТП) към Българско-търговско промишлена палата (БТПП).

ТП следва да е на чуждестранно юридическо лице.

Bulgarian passport - www.bglaw.eu
Български паспорт – възможност за кандидатстване

Съгласно Закона за насърчаване на инвестиции (ЗНИ), ТП не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност. За нуждите на търговското си представителство, чуждестранното лице може да сключва сделки с местни лица, които се подчиняват на реда за извършване на сделки между местни лица. Такива сделки могат да се сключват и от самото ТП на чуждестранното лице, но от името и за сметка на чуждестранното лице. ТП не е нов правен субект, различен от чуждестранното лице, то винаги действа от негово име и за негова сметка.

На първо място следва да регистрирате ТП на чуждестранното юридическо лице. За регистрация се изискват следва да се приложат, следните документи: свидетелство за регистрация на юридическо лице, пълномощно от представител, протокол за учредяване, сканирани копия на паспорти на бъдещи представители, образец на подпис. След като сме регистрирали търговското представителство, то следва да се регистрира в БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, както и да започне да се обслужва правно и счетоводно. Имайте предвид, че въпреки че ТП не може да осъществява търговска дейност, то е самостоятелен субект за целите на данъчното и счетоводно законодателство. Съветваме Ви, да намерите консултантско дружество, което да Ви подпомага в цялостната процедура.  

Получаване на виза

На второ място следва да получите виза тип “D”.  

За целта се подават документи за придобиване на виза тип “D” в Българското посолство, в този случай ще Ви трябва следващи документи:

 • Паспорт + копие;
 • 2 снимки, цветни, 35 х 45 мм;
 • Попълнено заявление по образец;
 • Решение за регистрация на представителство (от БТПП);
 • Сертификат за представителство;
 • Нотариално заверено копие на карта (извлечение) БУЛСТАТ;
 • Декларация за подслон;
 • Удостоверение от банка, потвърждаващо наличност на достатъчно средства;
 • Свидетелство за съдимост (с превод и легализация);
 • Медицинска застраховка (минимално покритие – 30 хил. евро).

Получаване на разрешение за продължително пребиваване

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават дългосрочна виза тип “D” по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ и са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в БТПП. Разрешение може да се получи само след проверка и оценка на представените документи относно активност и данъчна изрядност на дружеството, и относно планираните дейности на представителството. Това са основни изисквания и е добре да ползвате услугите, както на юристи, така и финансисти. Към заявлението за кандидатстване се представят следните документи:

 • Документ за платена такса (10 лв.) по чл. 10, ал. 3 от тарифа № 4;
 • Копие от страниците на националния паспорт със снимката, личните данни, виза “D” по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ и печата за последното влизане в страната; за сверяване на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;                  
 •  Доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната;
 • Доказателство за достатъчни средства за издръжка;         
 • Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);   
 • Сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди представянето му.
 • Решение за вписване в Единния търговски регистър на БТПП (при първоначално подаване на заявление за срок);
 • Заверено копие на БУЛСТАТ регистрацията;
 • Документи за съдимост или за криминална или за полицейска регистрация, издадени от държавата на гражданството или на обичайното пребиваване – при подаване на заявление за първоначално разрешение за пребиваване.

Ситизеншип енд Инвестмънтс ООД е консултантско дружество, специализирано в сферата на миграционните услуги. За повече информация, моля да се свържете с нас на телефон 02/4260393 или по имейл info@bglaw.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *